en fi se
not available not available not available
www.solunetti.fi
back
solunetti polku sidkarta
histologia
kehitysbiologia
patologia
solubiologia
histologia ikoni
kehitysbiologia ikoni
patologia ikoni
solubiologia ikoni

Framsida0

Historia

0+
      1600-talet+
      1700-talet+
      1800-1850+
      1850-1900+
      1900-1950+
      1950-2001+
      Utveckligen av molekylärbiologin+
         1900-1950 talet+
       Cellens evolution +
         Den prebiotiska världen+
         Molekylernas evolution+
         RNA-katalys+
            Ribosomen som katalysator+
            Ribotzymer+
          Urcellen +
         Livets gener+

Cellens sammansättning

0+++
      Biomolekylernas struktur+
      Proteinerna+
         Proteinernas aminosyror+
            Aminosyrornas förkortningar+
            Alifatiska aminosyror+
            Aromatiska aminosyror+
            Aminosyror med hydroxylgrupper+
            Aminosyror med svavelgrupp+
            Basiska aminosyror+
            Sura aminosyror+
            Amidrika aminosyror+
            Sällsynta aminosyror+
          Essentiella aminosyror +
         Fysiologiska peptider+
            Peptider som reglerar blodtrycket+
          Proteinernas struktur +++
            Primärstruktur+
            Sekundärstruktur+++
            Tertiärstruktur+++
               Myoglobin+
               Chaperoner0+
             Kvartärstruktur +
               Hemoglobin+
          Proteinernas uppgifter +
            Enzymerna0+++
               Enzymernas inhibitorer+
               Enzymkinetik+++
       Lipiderna +
         Fettsyror+
         Mättade och omättade fettsyror+
         Acylglyceroler+
         Fosfolipider+
         Sfingolipider+
         Steroider, kolesterol+
         Lipidernas uppgifter+
            EM-bild av en fettcell+
            EM-bild av en fettcell+
       Kolhydraterna +
         Oligosackariderna+
         Glykogen+
         Andra polysackarider+
         Kolhydraternas uppgifter+
       Nukleinsyrorna +
         Nukleotiderna i DNA+
         Nukleotiderna i RNA+
         Olika slag av RNA+
            hnRNA+
            rRNA+
            mRNA+
            tRNA+
            Andra RNA-typer+
               miRNA+++
               snRNA+
               snoRNA+
          Ribosomernas funktioner +
         Komplementaritet+
         Det semikonservativa DNA:et+
         Kedjornas polaritet+

Cellmembranet

0
      Cellmembranets uppgifter0
      Cellmembranets byggnad0
         Cellmembranets byggnad+
            Olika typer av proteiner+
               Perifera proteiner+
               Perifera proteiners förankring+
               Transmembrana proteiner+
          Cellmembranets lipider +
            Lipidernas asymmetri+
            Membranernas stabilitet+
          Cellmembranets socker +
       Cellmembranets specialstrukturer +
         Glykokalix+
            EM bild av glykokalix+
          Mikrovilli +
            Mikrovillus byggnad+
            EM bild av mikrovilli+
            Brush border+
          Cilier +
         Vänster-höger asymmetri+
         Kaveoler+
            EM bild av kaveoler+
            EM bild av kaveoler, stor förstoring+
       Cell-celladhesion +
         Tight junction+
            Tight junctions struktur+
            Tight junction - occludin+
            Tight junction - claudiner+
            ZO-1 och ZO-2+
          Belt-desmosom +
         Desmosom+
            Desmosomens byggnad+
            Elektronmikroskopisk bild av cell-cell kontakter+
          Hemidesmosom +
            EM-bild av hemidesmosom+
          Gap junction +
            Connexon+
            Connexiner+
            Mutationer i connexiner+
            EM-bild av gap junction+
          Mellanskiva, intercalated disk +
       Transport av ämnen genom cellmembranet +
         Lipidskiktets permeabilitet+
         Diffusion+
         Diffusion genom cellmembramet+
         Osmos+
         Transport genom membranet+
            Kanalproteiner+
            Bärarproteiner+
          Passiv transport +
         Aktiv transport+
            Sekundär transport+
       Teorier rörande membraner +
         Danielli-Dawson-Robertsons modell 1935+
         Green-Tzagaloffs modell 1952+
         Singer-Nicholson 1972 "Den flytande mosaikmodellen"+

Membranens kretslopp

+
      De intracellulära membranerna+
      Det endoplasmatiska nätet+
         Det korniga endoplasmatiska retiklet (rER)+
            EM-bild av rER+
          Slätt endoplasmatiskt retikel (sER) +
            EM bild av sER+
          Fria ribosomer +
         Ribosomernas funktion+
            Universalkoden+
          Glykosylering +
         EM-bild av det endoplasmatiska retiklet+
       Golgiapparaten +
         Golgiapparatens struktur+
            EM-bild av cis-del i Golgiapparat+
            EM-bild av trans-del i Golgiapparat+
          Modifiering av sockergrupper +
         Golgi och mikrotubuler+
         Golgiapparatens uppgifter+
         EM-bild av Golgiapparat+
       Exocytos +
         Proteinernas sekretion+
         Golgi och exocytos+
         EM-bild av sekretionsvesikel+
       Endocytos +++
         EM-bild av klatrintäckt vesikel+
         EM-bild av tidig endosom+
         Fagocytos+
         Makropinocytos+
            Makropinocytos vid utveckligen av helper-T- celler+
          Kaveoler vid endocytos +
         Klatrin-medierad endocytos+
         Tidiga endosomer+
         Sena endosomer+
         Lysosom0+++
            Hybridorganeller+
            Nedbrytande enzymer+
            Proteasomer0+
            Lysosomala sjukdomar+++
            EM-bild av lysosom+
       Autofagocytos 0+++
         EM-bind av autofagosomer+

Kärnan

0
      Kärnans byggnad0+
         Kärnmembranet0
         Kärnporkomplex+
            Kärnporkomplex+
            EM-bild av kärnporkomplex+
            EM-bild av kärnporkomplex+
          Nukleol +
         Nukleoplasma+
         Transport till och från kärnan+
         Lamininer+
       Kärnans uppgifter 0
         Replikationen+
         Alternativ splitsning+
       Kromatin 0
         Kromatinets byggnad0
         Heterokromatin+
         Eukromatin+
         Kromatintråden+
         DNA-pärlhalsbandet+
         DNA-dubbelspiral+
         Nukleosom+
         Histoner+
         Kinetokor+
       Kromosomerna 0
         Människans kromosomer+
         Kromosomala avvikelser+
            Translokation+
            Andra förändringar+
            Deletion+
            Inversion+
            Punktmutationer i DNA+
            Polyploidi och aneuploidi+
               Trisomi+
               Könskromosomernas aneuploidi+
          Gener +
            Placering i kromosomerna+
            Allmän struktur+
       Loberad kärna +
      Celler med många kärnor+
      Cell med stor kärna+

Cytoskelettet

0
      Allmän struktur+
      Mikrotubuli+
         MAP-proteiner+
         Motorproteiner+
            Kinesin+
            Dynein+
          Centrosom +
         Centriolerna+
         Cilier+
         Flageller+
         EM-bild av mikrotubuli+
       Mikrofilament +
         Stressfilament+
         Aktinets organisation+
         Cellens rörelser+
         Mikrovillus+
         Mikrovillus struktur+
         Aktin vid cytokinesen+
         Muskelkontraktionen+
            EM-bild av muskelcell+
            EM-bild av sarkomer+
          EM-bild av mikrofilament +
       Intermediärfilament +
         Olika typer av intermediärfilament+
         Struktur+
       Ytligt fibröst nätverk +
      Cytoskelettets fibrer+

Metabolism

0
      Cellens ämnesomsättning0+
         Katabolism0+++
            Glykolys0+++
            Anaerob energiproduktion0+
            Aerob energiproduktion0+++
               Citronsyracykeln0+++
               Oxidativ fosforylering0+++
               Fettsyrornas oxidation+
               Aminosyrornas oxidation+
               Fettsyrornas beta-oxidation i mitokondrierna+
             Cellens olika rutter vid energiproduktionen 0
          Anabolism +
            Syntes av kolhydrater+
               Glukoneogenes+++
               Polysackaridbildning+
                  Polymerisering av glykogen+
                  Polymerisering av stärkelse+
                  Polymerisering av glykogen+
                Syntes av kolhydrater vid fotosyntes +
               Reaktionerna vid glukoneogenesen+
             Lipidsyntesen +
               Syntes av fettsyror+++
               Eicosanoider+
               Syntes av triglycerider och fosfolipider0+++
               Syntes av kolesterol+
             Syntes av nukleinsyror +
               Syntes av nukleotider+
               Kvävets kretslopp0+
               Replikationen av DNA+++
               Transkriptionen+
               Reparationer av DNA+
             Proteinsyntesen +
               Aminosyrasyntes+
                  Aminosyraderivat+
                Translation +
               Från polypeptidkedja till protein+
       Mitokondrien +
         Mitokondriens struktur+
         Mitokondriens genom+
            Mitokondriens genetiska kod++
          Mitokondriens uppgifter +
         EM-bild av mitokondrie+
         EM-bild av mitokondrier, 2+
         Mitokondriens ursprung och förökning0+
         Mitokondrierna och sjukdomar+
       Peroxisomer 0+
         EM-bild av peroxisom0+
         EM-bild av peroxisom, 2+
         Oxidationsreaktioner+
         Peroxisomernas ursprung+
         Peroxisomer och signalering+
         Zellwegers syndrom+
       Kloroplasten 0+
         Växtcellens byggnad+
         Fotosyntesen0+
            Fotosyntetiska pigment+
            Fotosystem0+++

Extracellulärmatrix

0+
      Extracellulärmatrix+
         Extracellulärmatrix uppgifter+
         EM-bild av fibroblaster i bindväv+
         Basalmembran0
       Kollagener 0+
         Kollagenets struktur+
         Kollagensyntes+
       Proteoglykaner +
         Aggrecan+
       Hyaluronan +
         Hyaluronanets uppgifter+
         Hyaluronan och cancer+
         Syntes av hyaluronan+
         Andra glukosaminoglykaner+
       Elastin +
         Marfans syndrom+
       Fibronektin +
      Laminin+
         EM-bild av basalmembran+
       Tenascin +
      Receptorer i extracellulärmatrix+++
      Nedbrytning av extracellulärmatrix0+

Mikrober

0+++
      Eukaryota vs. prokaryota celler0+++
      Bakterier+
         Bakteriernas yttre byggnad0
            Bakteriernas cellmembran+
            Bakteriernas cellvägg+
               Gram-färgning+
             Specialegenskaper i bakterier +
               Flagell+
          Bakteriernas inre byggnad 0
            Bakteriernas genom0
               Plasmider+++
          Morfologi 0
         Genetik0
            Transformation+
            Transduktion+
            Konjugation+++
            Transposoner+
          Taxier 0
            Kemotaxi0
               Mekanismen bakom kemotaxi++
       Virus 0+
         Virus struktur0+++
            Genom+++
          Virus förökning 0
            Vidfästning++
            Penetration++
            Uncoating++
            Replikationen++
            Genernas expression++
            Sammansättning+++
            Maturation-mognad++
            Frigörelse+++
          Virusliknande partiklar 0
            Satelliter+
            Viroider+++
            Prioner+++
               Människans prionsjukdomar+
                  CJD-sjukdom+++
                  FFI (familial fatal insomnia)+
                  GSS (Gerstmann-Straussler-Scheinker disease)+
                  Kuru+
                Djurens prionsjukdomar +
                  Scrapie och BSE+
                  TME, FSE och CWD+
          Patogenes 0+++
            Virus och cancer0+++
               Retrovirus och cancer+
               DNA-virus och cancer+
             Zoonooser förorsakade av virus +
          Virusvektorer +
       Andra mikrober 0
         Urdjur+
            Flagellater+
            Amöbor+
            Ciliater+
            Spordjur+
          Svampar 0+++
            Mögelsvampar+
            Jästsvampar+
            Mykorrhiza och lavar+
          Slemsvampar +
         Alger+++
         Arkerna+
       Tillväxt och förökning +
         Tillväxtfaser i mikrobpopulationen++
         Omgivningsfaktorer+
            Näring++
            Temperatur++
            Syrehalt++
            pH++
            Osmotiska faktorer++

Signalering

0
      Cellsignalering0
         Endokrin signalering+
         Parakrin signalering+
         Juxtakrin signalering+
         Autokrin signalering+
         Synaptisk signalering+
       Receptorer och signalmolekyler 0
         Cellmembranets receptorer0
            Jonkanalreceptorer+
               Acetylcholinreceptor (Nikotinreceptor)++
             G-proteinkopplade receptorer +
               Adenylatcyklas0
               Fosfolipas C+
                  Proteinkinas C överförs till cellmembranet++
                  Kalciumrespons0
             Enzymreceptorer +
               Tyrosinkinasreceptorer++
               Tyrosinkinasreceptorns funktion0
               Guanylatcyklasreceptor++
               Serin/Treoninkinasreceptor++
               Tyrosinfosfatreceptor++
             Fördelningen av ytreceptorer på cellmembranet +
          Kärnreceptorer 0
            Kärnreceptorernas funktioner+

Tillväxt

0
      Cellcykeln0
         Cellcykelns reglering0
            Cykliner+
            CDK+
          Interfas 0
         Celldelning0
            Mitos0
            Meios0
               Befruktningen+
             EM-bild av mitos 0
            Mitosens interfas och profas, LM0
            Mitotisk metafas, LM0
            Mitotisk anafas, LM0
            Mitotisk telofas och cytokines, LM0
            Meiosens diploten, LM0
            Cytokines0
          G0-fas: cellcykelns ändpunkt 0
         Interfascell, LM0
         Celldelningens faser, LM0
       Förökning +
         Spermien+
         Äggcell+
         Meiosen+
            Meiosens faser+
          Befruktningen +
       Cellens delning +
      Vidfästning och rörelser+
         Vidfästning0
            Selektiner+
            Immunoglobuliner+
            Cadheriner+
          Rörelser 0+++
            Kemokiner+
       Cancer 0+++
         Carcinogena ämnen+
         Cancergener+
         Tillväxtbegränsande gener+
         Fördubbling av mutationer+
       Celldöd 0
         Apoptos0
            Aktivering av caspas0
            Cellulära apoptossignaler0+
               Fas-celldödsreceptorer - video0
               Reglering av apoptos - video0
               Mitokondrial aktivering - video0
             Video av apoptos 0
          Nekros 0
            Nekrosens olika skeden0
          Andra slag av celldöd 0

Forskning

+
      Cellodling0
         Aseptiskt arbete+
            Mycoplasma+++
          Odling av animala celler 0+
            Primära cellodlingar+++
               Stamceller+++
             Cellinjer +
               Differentierade cellinjer+
               Hybridceller+
                  Framställning av monoklonala antikroppar+
             Primära cellodlingar, bilder 0
          Bilder av bakterieodlingar 0
         Olika cellodlingssubstrat0
         Cellodlingsskåp0
         Laminarskåp+
       Mikroskopi +
         Upplösningsförmåga+
            Grunderna för upplösningsförmågan+
          Tre dimensioner +
         Ljusmikroskopi0+++
            Framställning av preparat+
               Paraffinsnitt+
               Fryssnitt+
             Fluorescensmikroskopi +++
            Konfokalmikroskopi+++
          Elektronmikroskopi 0
            TEM+
               Teknik för tunnsnitt0
                  Preparering av prov+
                  Snittning+
                  Efterfärgning+
                Immuno-EM +
                  Pre-embedding+
                  Post-embeddning+
                  Fryssnitt och immuno-EM+
                Freeze-fracture +
               Freeze-etching+
               Negativ färgning+
               Bilder av elektronmikroskop+
               TEM-bilder+
             SEM +
               Preparation av SEM-preparat0
               SEM-bilder0
       Cytokemiska metoder 0
         Immunocytokemi+
            Immunofluorescens0+++
            Enzym-immunocytokemi+
            Anti-kroppar0+++
          Enzymhistokemi +
         Autoradiografi+
            Radioaktiva isotoper+++
       Biokemiska metoder 0
         Centrifugering0
            Differentialcentrifugering+
            Gradientcentrifugering+
          Elektrofores 0
            Gelelektrofores av nukleinsyror+
            SDS-PAGE av proteiner+
               Tvådimendionell PAGE+
             Framställning av agarosgel (bild) +
            SDS-PAGE metoden (bilder)+
            Proteinblott (bilder)+
            Tvådimensionell PAGE (bilder)+
            Gelelektrofores av nukleinsyror (bilder)+
          Kromatografi 0
         Spektrofotometri0+
         Dialys0
       Molekylärbiologiska metoder 0
         Separering och rening av nukleinsyror0+
         Nukleinsyror mångfaldigas+
            RT-PCR+
          Kloning +
            Mutationer+
            Vektorer+
            Digestion+
            Ligering+
            Transformation och transfektion+
      Virtuella laboratorier0
         Utrymmen och arbetssäkerhet0
            Förvaring av kemikalier0
               Våg0
             Farliga ämnen 0
               Varningsmärken0
             Dragskåp 0
               Laminarskåp0
             Arbetsskydd 0
               Skyddsglasögon och masker0+
               Mask av plexiglas0+
               Släckningsutrustning0+
               Ögondusch0

 
 
Accessibility Feedback