fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Syntes av kolhydrater vid fotosyntes
   

Fotosyntesen

Fotosyntesen kan delas i fyra faser:
1. absorption av ljus
2. transport av elektroner, varvid NADPreduceras till NADPH
3. fotofosforylering av ADP till ATP
4. bindning CO2 (= koldioxidassimilation = koldioxidfixering) och bildning av socker.


Ljusreaktionen börjar med att klorofyll, som är fästat vid proteiner i kloroplastens thylakoidmembraner, absorberar solljus (fotoner). Ljusenergin lagras i form av kemisk energi i kloroplasternas thylakoidmembraner. Härvid fungerar NADP+ som mottagare av både elektroner och H+
och reduceras därmed till NADPH. Ljusreaktionen leder också till att ADP fotofosforyleras  till ATP. Under ljusreaktionen bildas inget socker.


Den följande fasen är oberoende av ljus och kallas mörkerreaktionen. Under denna fas bildas kolhydrater utgående från koldioxid och vatten med hjälp av energi från ATP- och NADPH-molekyler. Processen kallas Calvins cykel efter Melvin Calvin som fick Nobelpris 1961. Processen sker i kloroplasternas stroma. Trots att reaktionerna i Calvins cykel inte är beroende av direkt solljus, sker de i alla fall under dagtid. Endast då finns nämligen tillräckliga mängder ATP och NADPH för reduktionen av CO2.

 

Principen för fotosyntesen kan uttryckas i följande formel:
 

CO2 + H2O ® CH2O + O2  

 

I växternas gröna delar bildas i närvaro av ljus organiska föreningar och syre utgående från koldioxid och vatten. CH2O på formelns högra sida symboliserar kolhydrater med kol-, syre- och väteatomer i rätta proportioner.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback