fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Fotosystem

De fotosyntetiska pigmenten bildar s.k. fotosystem på tylakoidmembranerna. I ett fotosystem är pigmentmolekylerna och de övriga membranmolekylerna ordnade på ett speciellt sätt. Ett fotosystem innehåller både ljusabsorberande antennkomplex och ett reaktionscentrum.

Antennerna bildas av   pigmentmolekylgrupper och membranproteiner. Deras uppgift är att absorbera fotoner av olika våglängd och överföra exitationsenergin från ett antennpigment till följande, tills det når pigmentmolekylen i reaktionscentrum. Energin exiterar pigmentmolekylen till en högre nivå, vilket leder till att elektronen via en oxidations-reduktionsreaktion överförs till den primära mottagaren i elektrontransportkedjan.

Det finns två olika fotosystem (I och II), vilkas ljusabsorberande egenskaper i reaktionscentrum avviker något från varandra. Klorofyll a-molekylen (P680), som ingår i reaktionscentrum II, har en absorptionstopp vid våglängd 680 nm medan klorofyllmolekylen (P700) i reaktionscentrum I har toppen vid våglängd 700 nm. Den lilla skillnaden i absorptionsspektrum beror på olikheter i de omgivande proteinerna. 

Fotosystem I och II samarbetar i cyanobakteriner, alger och högre växter. I vissa fall fungerar de skilt för sig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback