not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Membranens kretslopp polku Exocytos polku EM-bild av sekretionsvesikel
klass 2

EM-bild av sekretionsvesikel

Elektronmikroskopisk bild av sekretionsvesikler från exokrin cell i bukspottskörtel (mus).
pil = sekretionsvesikel

 
 
Accessibility Feedback