fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Sammansättning

 

De transmembrana proteinerna i mantelvirusens mantel produceras som normalt på RER:s ribosomer och transporteras därifrån till Golgiapparaten för glykolysering och bearbetning. Därefter transporteras de till målmembranet och ansamlas där. Kapsidproteinerna produceras på fria ribosomer i cytoplasma. Virusgenom packas in i den nästan färdiga prokapsiden eller så sammanfogas kapsiden och genomet samtidigt (många helikala virus)

 

Det är ofta omöjligt att tydligt skilja de olika faserna i virus sammanfogning, maturation och frigivning från varandra. Man känner inte heller tillräckligt bra alla reglerande faktorer. Sammanfogningen kan triggas av olika faktorer, t.ex. av att virusproteiner samlas intill cellens membraner eller på grund av att halten virusproteiner och virusgenommolekyler överstiger en viss nivå i cellen. I många celltyper samlas de strukturella komponenterna i virus i s.k. inklusionskroppar (inclusion bodies), som är typiska för de sena stadierna i en virusinfektion. Inklusionskropparnas storlek och läge i cellen är  är karaktäristiska för olika virusarter. T. ex. vid rabiesinfektion påträffas stora perinukleära inklusionskroppar, som kallas Negris kroppar (Negri bodies).


När viruspartiklar fogas ihop i värdcellen gäller exakta symmetriregler. Processen utgår från skalets proteinenheter. Vissa virus fogas ihop på ett mycket komplicerat sätt. Här samverkar s.k. "scaffolding proteins" som kodas av både värdcellen och viruset självt.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback