fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Osmos

Med osmos menas ett flöde av vatten från ett område med hög osmotisk potential till ett med lägre genom en barriär, som lättare släpper igenom vatten än däri lösta ämnen.
Översätt bild: OSMOS; Vatten diffunderar genom membranet från den  lägre glukoskoncentrationen till den högre och jämnar därmed ut skillnaderna; glukos
Vattenmolekylerna strävar till att jämna ut koncentrations-skillnaderna på båda sidor om det semipermeabla membra-net. Vatten diffunderar från den mera vattenhaltiga sidan till den mindre vattenhaltiga sidan. Detta leder till att de lösta ämnenas koncentration till slut blir lika hög på båda sidorna.

Bilden visar en situation med två kärl med olika starka glukoslösningar på var sin sida om ett semipermeabelt membran. Endast vattenmolekyler (blå prickar) kan passera det semiper-meabla membranet. Osmosen fortgår tills glukoshalten är lika hög i båda kärlen. På den starkare sidan kommer mängden vatten att öka.

Ett praktiskt exempel på osmos är användningen av "plasma expanders" (t.ex. Hemospan) för att utöka blodvolymen. Om man tillför blodet polymera ämnen, såsom serum albumin eller polysackarider (t.ex. dextran), kommer blodet att absorbera vätska från de omkring-liggande vävnaderna på grund av att de tillförda ämnena binder vatten. Detta leder till att den totala blodvolymen ökar. 

 
 
Accessibility Feedback