fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Svampar

Näringsupptagning

Svampar är heterotrofa organismer. De avsöndrar starka hydrolytiska enzymer i sin omgivning och absorberar därefter den nedbrutna näringen. På basen av näringsupptagningen kan svampar indelas i rötsvampar, parasiter och mutualistiska symbionter. Rötsvamparna nedbryter döda växter eller djur. De parasitiska svamparna tar näring från levande värdceller. Vissa parasitiska svampar är patogena för människor. De svampar, som lever som mutualistiska symbionter, får också näring från levande organismer men i detta fall drar både svampen och värdorganismen nytta av varandra. Mutualistisk symbios förekommer ofta tillsammans med en växt eller insekt (bl.a. myror och termiter).

Habitat
Svampar lever i olikartade habitat. Största delen av dem lever i fuktiga miljöer men på land. En  del arter lever i akvatiska miljöer. De svampar, som lever som symbionter eller parasiter, kan ha mycket mångskiftande habitat. Symbiosen mellan svamp och alg bildar lavar, som klarar sig i mycket torra och kalla miljöer.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback