fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Mikrofilament
   

Fagocytos

Lägrestående organismer använder fagocytos för upptag av näring.
I högrestående organismer används fagocytos som en försvarsmekanism. Främmande partiklar såsom bakterier, dammpartiklar eller pigment avlägsnas genom fagocytos. Vid receptormedierad fagocytos binds en viss molekyl eller struktur vid receptorer på cellmembranet. Partiklarna, som fagocyteras, är oftast 0,5 - 5mm i diameter. 

Fagocytos av bakterier grundar sig på antikroppar (immunoglobuliner), som bundits till dem. Antikropparnas Fc-del käns igen av receptorer på makrofagernas yta. Fenomenet kallas också opsonisation. Ibland utlöses fagocytos av fibronektin i vävnadsvätskan.

Fagocytosen börjar med att partikeln binds vid cellmembranet. Detta leder till aktivering av signalrutter, som i sin tur leder till förändringar i aktinfilamenten. Långa utskott, som omger partikeln som skall fagocyteras, uppstår genom polymerisering av aktin. Samtidigt vandrar små vesikler ut mot cellemembranet för att göra det lättare för cellmembranet att omge partikeln, som skall fagocyteras. När fagocytosvesiklen, fagosomen, har avsnörts från cellmembranet avlägsnas skicktet av aktinfilament. Efter detta utvecklas fagosomen till en fagolysosom genom att lysosomala enzymer tillförs. 
Översätt bild: partikel som skall fagocyteras; aktinfilament; exocytosblåsor

 
 
Accessibility Feedback