not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Forskning
klass 2

Forskning

Man studerar celler och deras funktioner med många olika metoder. De mikroskopiska metoderna har en i nyckelställning då man undersöker cellulära responser. Med ljusmikroskop (LM) är det förhållandevis enkelt att studera celler, också levande celler. Med elektronmikroskop (EM)                      studerar man cellorganeller och cellens inre struktur. Tekniken för EM är betydligt mer krävande än den som behövs för LM.

På den molekylära nivån finns en hel del biokemiska metoder, med vilka man  studerar cellens molekylära struktur och molekylernas växelverkningar. Dessa metoder grundar sig vanligtvis på att de molekylerna, som man är intresserad av, isoleras från cellens andra molekyler. Detta innebär naturligtvis att cellerna eller vävnaderna måste sönderdelas.

Med molekylärbiologiska metoder är det möjligt att studera genernas funktioner och deras reglering. Man kan överföra specifika gener till celler och på så sätt studera genmutationernas inverkan på cellens funktioner. Med molekylärbiologiska metoder är det möjligt att framställa märkmolekyler, som kan fogas till gener som kodar för speciella proteiner. Med denna metod kan man följa enskilda molekylers placering i levande celler i realtid. Härvid behövs ett fluorescensmikroskop. 

 

 
 
Accessibility Feedback