fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Reaktionerna vid glukoneogenesen
   

Glukoneogenes

Glukoneogenesens första "egna" reaktion är omvandligen av pyruvat till fosfoenolpyruvat. Detta sker i levercellernas mitokondrier. Detta avviker från gykolysen vars reaktioner sker i cytoplasman. Mitokondrierna i levern överför dessutom NADH till cytoplasman. Detta NADH används senare vid glukoneogenesen.

Översätt bild: GLUKONEOGENES; FOSFOENOLPYRUVAT; OXALACETAT; MALAT; PYRUVAT; GLYKOLYS

Många av citronsyracykelns föreningar kan användas vid glukoneogenesen. Oxalacetat är härvid en central molekyl. Oxalacetat omvandlas direkt till fosfoenol-pyruvat vid en reaktion där en kolatom avlägsnas från oxalacetatet i form av koldioxid. Även aminosyror kan fungera som kolkällor vid framställningen av glukos. Detta sker via citronsyracykeln. Däggdjur saknar emellertid förmåga att syntetisera glukos utgående från fettsyror. Detta beror på att fettsyrorna spjälkas endast i samband med b-oxidationen. Vid oxidationen av fettsyror erhålls emellertid ATP- och NADH-molekyler och dessa energirika molekyler används vid glukoneogenesen.

Västceller i frön har i motsats till djurceller förmåga att använda fettsyror och proteiner som utgångsmaterial vid glukoneogenesen. De omvandlar acetyl-CoA, som uppstår vid oxidation av fettsyror, till glukos. Dessa reaktioner sker i speciella peroxisomer, som kallas glyoxisomer. I och med att glukoneogenesen (som sker i glyoxisomer) och b-oxidationen av fettsyror (som sker i mitokondrier) har isolerats till egna organeller finns det inte risk för att de skall blandas. 

 

 
 
Accessibility Feedback