not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Meiosens faser

Profas I: Detta är meiosens längsta fas (månader, till och med år). Profas I indelas i fem faser:
1. Leptoten. Kromosomerna börjar synas som enskilda trådar. 
2. Zygoten. De homologa kromosomerna konjugerar dvs. de bildar par. De lägger sig intill varandra.
3. Pakyten. De homologa kromosomerna börjar förtjockas och ett utbyte av genmaterial mellan paternella och maternella kromosomer i ett kromosompar äger rum. Detta leder till en rekombination av genuppsättningen (inre rekombination). 
4. Diploten. Kromosomerna förtjockas ännu mer och i ljusmikroskop(LM) syns chiamata = ställen där genutbyte sker.
5. Diakines. Kromosomerna drar sig ifrån varandra men hålls fast vid chiasmata. Kärnmembranet sönderfaller och kärnspolen bildas.

Metafas I: Kromosomparen lägger sig slumpartat i kärnspolens ekvatorialplan. Detta kallas kromosomal rekombination. 

Anafas I: De homologa kromosomerna lossnar från varandra och dras mot var sin pol som en följd av att mikrotubulerna i spoltrådarna förkortas.

Telofas I:  De homologa kromosomerna når sina poler och cytokinesen kan börja. Kromosomerna består av två kromatider som hålls fast vid varandra. Efter meiosens första delning har antalet kromosomer halverats och är nu 23 eller haploit.  

Interfas: Interfasen är kort. Kromosomerna replikeras inte. 

Profas II: Centriolerna vandrar till var sin pol. Kromosomerna kondenseras och förkortas. I LM syns de som små stavar (kromatider). De lägger sig i närheten av kärnmembranet. Kärnmembranet och nukleolen försvinner i slutet av profas II. En kärnspole bildas runt centriolerna.

Metafas II. Kromosomerna lägger sig i kärnspolens ekvatorialplan. Kinetokoren med sina motormolekyler (t.ex. dynein) är verksam här.

Anafas II: Dotterkromatiderna lossnar från varandra och börjar vandra mot motsatta poler med hjälp av att spoltrådarnas mikrotubuli förkortas. I slutet av anafas II har dotterkromosomerna nått i var sin pol.

Telofas II: Kärnspolen upplöses och nukleolen och kärnmembranen återbildas. Kromosomerna finns naturligtvis på insidan av kärnmembranet. Kromosomerna dekondenseras mer och mer. Centriolerna lägger sig intill kärnan.

Cytokines: Cytoplasmat delas jämt mellan de fyra haploida dottercellerna, som alla har olika haploid kromosomuppsättning.

 

 

 
 
Accessibility Feedback