fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Tillväxt och förökning
klass 2

Tillväxt och förökning

Inom mikrobiologin anges tillväxt som ökning av mängden celler. Bakterier förökas genom binär delning dvs en modercell delar sig i två dotterceller. Delningen föregås av en mängd biosyntetiska reaktioner varvid cellorganellerna byggs upp.


Under en stark tillväxtfas delas cellens innehåll i två delar så att varje dottercell får en fullständig kromosom samt en tillräcklig mängd makromolekyler, monomerer och oorganiska joner. Under de första skedena av stavbakterien E. colis delning kan man i cellodlingar iakttaga att cellerna minskar i storlek. Cellmembranen och cellväggen börjar bukta inåt och ett s.k. septum (mellanvägg) bildas. Mellanväggen delar cellen i två delar och dottercellerna lossnar från varandra.

Längden på en tillväxtcykel varierar mycket från en bakterie till en annan. Den är beroende av olika näringsmässiga och genetiska faktorer. Den s.k. generationstiden (tiden som behövs för att en cellpopulation skall fördubblas) varierar hos olika organismer från 10 minuter till flera timmar eller t.o.m. dagar.  Bakteriernas generationstid är vanligen 1-3 timmar. För E.coli räcker 20 minuter under optimala näringsförhållanden.

 

 
 
Accessibility Feedback