fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Lamininer

Lamininerna är av betydelse vid mitosen. Under mitosen bryts kärnmembranen ner och efter mitosen byggs den upp på nytt. Lamininerna deltar i denna process. Lamininerna  är också viktiga för kärnans form och storlek.

Lamininerna i kärnan liknar cellens intermediära fibriller. Man tror att de under interfasen fäster kromatinet invid kärnans utkanter. Laminin anlagas också i nukleoplasma.

Lamininerna binder till kromatin och till vissa speciella DNA-avsnitt, vilket innebär att de påverkar kromosomernas placering. Många av kärnmembranets integrala proteiner, såsom emerin LBP, LAP1 och LAP2, binder till laminin, vilket påverkar lamininets funktion.

Många genetiska förändringar berör laminin. De leder till allvarliga genetiska sjukdomar. Hit hör Emery-Dreyfuss muskeldystrofi och ärftlig lipodystrofi.

 

 
 
Accessibility Feedback