fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

1900-1950

År 1921 isolerade kanadensaren Frederick Grant Banting (1981-1941) insulin ur bukspottkörtlar från hund. Under de följande åren utvecklade han en metod att vårda sockersjuka patienter. Orsaken till Bantings intresse för medicin och i synnerhet sockersjuka berodde på att en av hans barndoms-vänner avled till följd av denna sjukdom. Banting blev professor vid det nya Western University of Ontario. Universitetet saknade emellertid lämpliga laboratorier, varpå Banting vände sig till professor John James Richard Macleod (1876-1935), som var profes-sor i fysiologi vid universitetet i Toronto och bad om lov få att använda laboratorierna där. Banting arbetade därefter vid universitetet i Toroto och som assistent hade han med. stud. Charles H. Best (1899-1978). 10 hundar användes som försöksdjur. Banting och Best påvisade att extrakt från bukspottkörtlar är verksamt vid vården av sockersjuka. Detta ledde till att Macleod beslöt att ändra hela forskningsinriktningen vid sitt laboratorium till studiet av insulin. Biokemiskten James Bertram Collip (1892-1965) hade stor betydelse vid utveckligen av produktion av insulin i industriell skala. År 1923 utdelade Nobelkommitten Nobelpriset i fysiologi och medicin till Banting och Macleod. Man förvånades allmänt över att inte Best också fick del av priset och Banting tog emot sitt pris först efter noggrant övervägande. Han delade sedan priset med Best. Enligt Macleod hade även Collip varit värt priset och han delade därför sina prispengar med honom.

Skotten Alexander Fleming (1881-1955) blev världsberömd när han kunde påvisa att penicillin har en bakteriedödade verkan. Som ung bodde Fleming lika nära tre olika medicinska universitet. Han valde St. Marys universitet för att han hade spelat vattenpolo med studerande från detta universitet. Han beslöt att specialisera sig i kirurgi men det hade inneburit att han borde ha flyttat till ett annat universitet. Fleming var emellertid en utmärkt skytt och övertalades av skytteklubbens kapten att stanna kvar vid St Marys. Han förblev detta universitet trogen under hela sitt liv. Han arbetade vid St Marys vaccinationscentrum. År 1928 upptäckte han en mögelhärd i en av sina bakteriekulturer och såg att bakterierna runt mögelhärden hade dött. Följande år publicerade han detta men det väckte då ännu ingen särskild uppmärksamhet. Under andra världskriget märkte man att penicillin var mycket effektivt mot bakterieinfektioner. År 1945 fick Alexander Fleming Nobelpriset i medicin tillsammans med Howard Walter Florey (1898-1968) och Ernst Boris Chain (1906-1979).

Hans Adolf Krebs (1900-1981) undersökte bl.a. leverns syntes av urinämne, urinsyra och purinbaser samt dessutom mitokondriernas roll vid cellandning-en. Krebs beskrev citronsyracykeln i mitokondrierna. Den kallas allmänt Krebs cykel. Krebs fick Nobelpriset i medicin år 1953.

Elektronmikroskopet innebar ett mycket stort framsteg för den cellbiologiska forskningen. Ernst Ruska (1906-1988) och Max Knoll konstruerade det första elektronmikroskopet år 1931 i Tyskland. Ruska utvecklade mikroskopet vidare. År 1939 levererades det första elektronmikroskopet av Siemens. År 1986 fick Ernst Ruska Nobelpriset i fysik.

 

 
 
Accessibility Feedback