fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Transduktion

Med begreppet transduktion förstås överföring av DNA från en bakterie till en annan med hjälp av ett virus dvs. en bakteriofag.

Vid en normal virusinfektion producerar virus med hjälp av värdcellens replikationsmaskineri ett oändligt antal kopior av sitt eget genom. Genomet packas ihop till nya viruspartiklar dvs. bakteriofager. När de nya bakteriofagerna frigörs från värdcellen sker s.k. bakteriolys dvs. bakterien faller sönder. Virus kan också förökas via den s.k. lysogena cykeln. Detta innebär att virus-genom delvis integreras med bakteriens genom, vilket leder till att virus kan ligga dormant i värdcellerna i flera generationer. Sådana här fager kallas profager. Profagernas DNA fördubblas samtidigt som bakteriecellens DNA. Efter lämplig induktion (t.ex. UV-strålning) lösgörs profagen från bakteriens kromosom och startar den lytiska cykeln.

I samband med virusinfektioner kan det uppstå fel vid bakteriofagens inpackning.
Detta  innebär två saker:
1. att små fragment av bakteriens genom packas in i viruspartiklar
2. att delar av virus-genom blir kvar i bakteriens kromosomer.
Denna typ av fel uppkommer på två olika sätt.

Vid en allmän transduktion (generalized transduction) uppstår ibland fel vid inpackningen av viruspartiklarna, som kommer att innehålla slumpmässiga bitar av värdcellens kromosomala DNA. När ett sådant virus, en s.k. transduktiv partikel, infekterar en ny bakteriecell, kan dess genom integreras med värdcellens genom via genetisk rekombination.

Vid specialiserad transduktion (specialized transduction) lossnar en profag från värdcellens kromosom på ett ofullständigt sätt. Härvid uppstår viruspartiklar som innehåller bitar av bakteriens genom. Dessa bakteriella delar ersätter en del av virus-genom. Genöverföringen sker på vissa speciella ställen i värdcellens kromosomer. Denna transduktionsmetod används av t.ex. E. colis lambdafag.

I båda fallen uppstår vanligen defekta viruspartiklar. De kan inte åstadkomma en normal virusinfektion på grund av en del av det virala genomet ersatts av bakteriellt genom.

 
 
Accessibility Feedback