not available se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Varningsmärken
   

Farliga ämnen

Många laboratoriekemikalier är giftiga eller frätande. De kan vara både explosiva och lättantändliga. Dessa kemikalier har en tydlig varningsmärkning. Märkningen ger anvisningar om hur de skall förvaras.

Giftiga kemikalier förvaras i låsta giftskåp. Radioaktiva ämnen som strålar förvaras i särskilda utrymmen. Ifall man undersöker sjukdomsalstrande material (biohazard) som kan skada människor använder man skyddshandskar och avfallet förvaras i särskilda kärl. Till denna grupp hör prov som tagits från människor, genmodifierade organismer (GMO), virus och bakterier.

Avfallet som uppstår i laboratorier måste tas omhand på rätt sätt. Man kan inte hälla ut alla lösningar i vasken. Man bör först kontrollera om de är giftiga eller explosiva. Vanligtvis finns särskilda kärl där sådana vätskor förvaras. Radioaktivt avfall och biohazard avfall insamlas i särskilda kärl.

 
 
Accessibility Feedback