fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Mykorrhiza och lavar

Med begreppet mykorrhiza förstås ett mutualistiskt och symbiotiskt förhållande mellan en svamp och en växtrot. Svampen ökar avsevärt rotens absorberande ytareal. Svampen underlättar växtens absorption av mineraler från jordmånen medan svampen i sin tur utnyttjar den näring, som växter producerar. Vissa mykorrhiza-svampar tränger in i växtens rotparenkym med hjälp av sugrötter (haustostorium). Då bildas ett endomykorrhiza. Andra mykorrhiza-svampar växer på yttre sidan av roten och då bildas ett ektomykorrhiza. Mykorrhiza-svampar är mycket viktiga i ekosystemet och inom jordbruket. Ända upp till 95 % av kärlväxterna lever i symbios med en mykorrhiza-svamp.  

 

 

Med begreppet lav förstås en association mellan en svamp och alg. Tillsammans bildar de en s.k. bål (thallus). Svampen står för största delen av lavens bål. Algcellerna finns som ett tunt ytskikt på svampen. Svampar som hör till gruppen Ascomycetes bildar ofta lavar. Basidiomycetes och Mastigomycota (algsvampar) bildar mer sällan lavar. Det är fråga om ett symbiotiskt förhållande där svampen ger växtunderlag och skydd åt algen, som i sin tur ger näring åt svampen. Lavar lever i sådana miljöer där ingendera, varken svamp eller alg, skulle klara sig på egen hand. Lavar växer långsamt och är mycket tåliga. De är emellertid känsliga för luftföroreningar.   
Bildtext: Lavar: Mykorrhiza

 

 
 
Accessibility Feedback