fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Tillväxt och förökning polku Tillväxtfaser i mikrobpopulationen
klass 3

Tillväxtfaser i mikrobpopulationen

Under stabila förhållanden ökar antalet bakterier exponentiellt, vilket innebär att logaritmen för antalet celler växer lineärt som en funktion av tiden. Ifall tillgången på näring är begränsad sker detta inte. Under laboratorieförhållanden uppstår ofta brist på näring och bakteriepopulationens tillväxt beskrivs då vanligtvis med en tillväxtkurva.

När man ympar mikrober till ett färsk tillväxtmedium följer en s.k. lag-fas, vars längd beror på tidigare tillväxtomständigheter. Under lag-fasen tillväxer populationen inte utan cellerna anpassar sig till de nya omständigheterna bl.a. genom att syntetisera enzymer, som behövs för tillväxten eller genom att reparera skador som uppkommit tidigare. En lag-fas uppstår också om en cellpopulation överförs från ett rikt medium till ett näringsfattigare medium. Cellerna behöver tid för att syntetisera de för ämnesomsättningen nödvändiga enzymerna. 

Under den exponentiella tillväxtfasen ökar antalet celler och cellpopulationens massa mycket snabbt. Cellernas tillväxthastighet är beroende av dels deras genetiska egenskaper men dessutom av en del yttre omständigheterna såsom temperatur och mediets sammansättning.

 

 

 

 

 

 

 

Den stationära fasen nås då cellerna förbrukat något livsviktigt näringsämne eller då skadliga ämnesomsättningsprodukter anlagrats i för hög grad i näringslösningen. Den stationära fasen kännetecknas av att cellernas tillväxt avstannar medan cellernas energimetabolism och biosyntetiska processes fortgår. Vissa organismer kan tillväxa långsamt under den stationära fasen. I så fall blir det en balans mellan celler som föds och de som dör. Totalantalet celler förblir oförändrat (s.k. kryptisk tillväxt). 

 

Kasvun stationäärivaihe saavutetaan, kun jokin välttämätön kasvuun tarvittava ravintoaine on kulutettu loppuun ja / tai aineenvaihdunnan haitalliset lopputuotteet keräytyvät kasvatusliuokseen estäen solujen kasvua. Stationäärivaiheelle on tyypillistä, että solujen kasvu pysähtyy, vaikka solujen energiametabolia ja biosynteettiset prosessit jatkuvat. Joillain organismeilla kasvu voi myös jatkua hitaasti stationäärivaiheessa. Tällöin soluja syntyy ja kuolee yhtä paljon, jolloin niiden lukumäärä säilyy vakiona (ns. kryptinen kasvu).

 

 

 

Ifall man lämnar cellpopulationen i samma medium efter den stationära fasen kommer cellerna att dö, vilket kallas dödsfasen. Dödsfasen utmärks av att antalet döende celler är högre än antalet celler som föds. Cellerna dör exponentiellt men i betydligt långsammare takt än den exponentiella tillväxten. 

 

Jos solupopulaatiota ylläpidetään samassa kasvatusliuoksessa stationäärivaiheen saavuttamisen jälkeen, solut alkavat kuolla ja saavuttavat kuolinvaiheen. Kuolinvaiheessa kuolevia soluja on enemmän kuin syntyviä. Solujen kuolema tapahtuu eksponentiaalisesti, mutta huomattavasti hitaammin kuin solujen lisääntyminen eksponentiaalisessa kasvuvaiheessa.

Bildtext. Levande bakterier; Tid; Lag-fas; Exponentiell tillväxt; Stationär fas; Död

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback