not available se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Retrovirus och cancer

Transformerande retrovirus indelas i tre grupper:
1. transducerande
2. cis-verkande
3. trans-verkande


Retrovirus, som har förmåga att akut transformera celler, bär i sitt virus-genom v-onc-gener, som är homologa med cellernas c-onc-gener. I v-onc-generna förekommer ofta små sekvensförändringar. Detta ger upphov till förändringar i onkoproteinernas struktur och funktion. v-onc-generna kan t.ex. koda fusionsproteiner, vars aminoända kan innehålla en viral gag-sekvens. Detta leder till förändringar i proteinets funtion och placering i cellen, vilket i sin tur leder vidare till cellens transformation.   

Cellens onkogener kan också aktiveras då ett provirus integreras. Då talar man om cis-verkande virus. Dessa virus innehåller inte själva onkogener men då proviruset integreras i värdcellens genom aktiveras c-onc-gener. Som en följd av virusinfektionen förändras produtionen av onkoproteiner. Det blir antingen överproduktion (t.ex. under ledning av viruspromotorer) eller så produceras onkoproteinerna vid fel tidpunkt, vilket stör cellcykeln.

Trans-verkande virus aktiverar onkogener genom att koda transkriptionen av ett Tax-protein. Tax-proteinet stimulerar transkriptionen av virala gener men dessutom många av värdcellens gentranskription. Tax-protein påverkar nämligen värdcellens transkriptionsfaktorer. Sambandet mellan trans-verkande virus och cancer är svårt att utreda bl.a. beroende på den långa latenstiden (ibland många år) mellan tranformationen och uppkomsten av cancern.

Tax-proteinet stimulerar transkriptionen av virala gener men dessutom många av värdcellens gentranskription. Tax-protein påverkar nämligen värdcellens transkriptionsfaktorer. Sambandet mellan verkande virus och cancer är svårt att utreda bl.a. beroende på den långa latenstiden (ibland många år) mellan tranformationen och uppkomsten av cancern.

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback