fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Olika centrifuger
   

Centrifugering

För att kunna studera cellens organisation och funktioner är det ofta nödvändigt att isolera olika celltyper, cellorganeller och makromolekyler från varandra. Man talar om fraktionering  där det biologiska materialet homogeniseras och de olika komponenterna isoleras från varandra och renas med olika centrifugeningsmetoder.


En centrifug är en apparat, som har en roterande rotor. Homogenatet placeras i rotorn och partiklarna skiljs åt med hjälp av centrifugalkraften. Man indelar laboratoriecentrifuger i olika grupper (långsamma, medelsnabba och ultracentrifuger) med ledning av hur många varv per minut de snurrar (engl. rounds per minute, RPM). Det finns många olika rotortyper. Rotorns storlek och modell är avgörande för vilken centrifugalkraft (RCF eller s.k. g-värde) och effektivitet man uppnår.

Centrifugens effektivitet är beroende av hur snabbt de olika partiklarna i homogenatet sedimenterar i centrifugalkraftfältet. Partiklarnas storlek, deras form och täthet inverkar här. Dessutom är det extracellulära materialt runt partiklarna av betydelse.
Centrifugeringsmetoderna indelas grovt i:
1. differentialcentrifugeringar
2. gradientcentrifugeringar 

sentrifugoinnilla erotetut punasolu-pelletit

Bilden visar två rör med en cellsuspension som centrifugerats.
Röda blodkroppar har samlats i botten av rören.


 

 
 
Accessibility Feedback