fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Cell-celladhesion
   
sivusto123
Receptorer i extracellulärmatrix
   

Vidfästning

De olika celltyperna i vävnaderna fäster vid varandra genom selektiva växelverkningar. I multicellulära organismer ser man två faser i samband med vävnadsbildningen. Under embryonalutvecklingen fäster cellerna vid varandra på två sätt:
1. först med hjälp av cell-cell-adhesionsmolekyler (CAMs, cell adhesion molecules)
2. sedan börjar de cellulära kontakterna bildas.
En del av CAM-molekylerna är kalciumberoende. 
 

 

Integrala proteiner är viktiga i samband med cellernas vidfästning.
Man delar in de integrala proteinerna i fyra familjer:
1. integriner
2. selektiner
3. immunoglobuliner
4. cadheriner.

En del av integrinerna fäster cellerna vid varandra genom heterofila växelverkningar med andra cellulära ytproteiner.  Största delen av integrinerna fäster cellerna vid intercellulär matrix vid s.k. focal adhesion och hemidesmosomer. Selektiner, immunoglobuliner och cadheriner deltar i bildningen av cell-cell vidfästning. Cadherinerna deltar också i bildningen av bältdesmosomer och desmosomer.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yksittäinen solutyyppi käyttää yleensä useita eri adheesiomolekyylejä kiinnittyäkseen muihin soluihin ja soluväliaineeseen. Adheesiomolekyylit kiinnittyvät puolestaan erilaisten välittäjäproteiinien avulla solutukirankaan (aktiiniin ja välikokoisiin filamentteihin), mikä vahvistaa solujen välistä sitoutumista. Solujen välisen sitoutumisen voimakkuus onkin riippuvaista monista eri tekijöistä: solujen ilmentämistä soluväliainereseptoreista, kiinnittymiseen osallistuvista solupinnan adheesiomolekyyleistä, niiden pitoisuudesta ja jakautumisesta solun pinnalla sekä niiden kytköksistä solutukirangan komponentteihin.

En och samma celltyp använder vanligen många olike adhesionsmolekyler för att fästa vid andra celler och intercellulär matrix. Adhesionmolekylerna fäster i sin tur vid cellens inre skelett (aktin och intermediära filament) med hjälp av ??proteiner. Detta gör bindningarna mellan cellerna starkare. Cellernas grad av vidfästning är beroende av många faktorer såsom:
1.  expressionen av receptorer i intercellulär matrix
2. typern av adhesionsmolekyler på cellyton
3. fördelningen av adhesionsmolekylerna på cellytan
4. deras förmåga att koppla till del inrecellulära skelettet.

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback