fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Meiosens diploten, LM
   
sivusto123
Oogenesen
   
sivusto123
Spermiogenesen
   
sivusto123
Bildning av könsceller (gameter)
   
sivusto123
Befruktningen
   

Meios

Den meiotiska delningen är en förutsättning för den könliga förökningen. Meiosen består av två kärn- och celldelningar men bara en fördubbling av kromosomerna eller replikation. Bildningen av könsceller kallas gametogenes.
Meiosen indelas i följande faser:
Profas I: Detta är meiosens längsta fas (månader, till och med år). Profas I indelas i fem faser:

1. Leptoten. Kromosomerna börjar synas som enskilda trådar. 

2. Zygoten. De homologa kromosomerna konjugerar dvs. de bildar kromosompar.
3. Pakyten. De homologa kromosomerna förtjockas och utbyte av genmaterial sker mellan de paternella och de maternella kromosomerna. Detta leder till en rekombination av genuppsättningen (inre rekombination).

4. Diploten. Kromosomerna förtjockas ännu mer och i ljusmikroskop syns genutbytet i form av chiamata.

5. Diakines. Kromosomerna drar sig ifrån varandra men hålls fast vid chiasmata. Kärnmembranet sönderfaller och kärnspolen bildas.

Metafas I: Kromosomparen lägger sig slumpartat i kärnspolens ekvatorialplan. Detta kallas kromosomal rekombination. 

Anafas I: De homologa kromosomerna lossnar från varandra och dras mot var sin pol som en följd av att mikrotubulerna i spoltrådarna förkortas.

Telofas I:  De homologa kromosomerna når sina poler och cytokinesen kan börja. Efter meiosens första delning har antalet kromosomer halverats och är nu haploit.  

Interkines: Interkinesen är en kort fas, under vilken kromosomerna dekondenseras och kromatidernas systercentromerer går i sär. Kromosomerna replikeras inte. Centriolerna vandrar längs kärnmembranet till motsatta poler.

Profas II: Kromosomerna kondenseras på nytt och lägger sig i närheten av kärnmembranet. Kärnmembranet försvinner och en kärnspole bildas

Metafas II. Kromosomerna lägger sig i kärnspolens ekvatorialplan.

Anafas II: Dotterkromatiderna lossnar från varandra och börjar vandra mot motsatta poler.

Telofas II: Kärnspolen upplöses och nukleolen och kärnmembranen återbildas.

Cytokines: Cytoplasmat delas jämt mellan de fyra haploida dottercellerna, som alla har olika haploid kromosomuppsättning.

 
 
Accessibility Feedback