fi se
not available 2 not available
www.solunetti.fi
klass 2

Hybridorganeller

De sena endosomerna har ofta multipla membraner och lysosomerna är runda, elektrontäta organeller. Dessa två medlemmar av det endolysosomala systemet är ofta i kontakt med varandra genom ett snabbt s.k. kiss-and-run-fenomen. Ibland sker en fullständig samman-smältning. Den hybridorganell som bildas kan även anses vara en förlängning av kiss-and-run-skeendet.

Man anser numera att de sura hydrolaserna verkar främst inne i hybridorganellerna, inte i lysosomerna. Lysosomerna tjänar främst som förvaringsplats (lager) för enzymerna, som förs vidare till de sena endosomerna.

En hybridorganell bildas då en lysosom och en sen endosom fäster vid varandra. SNARE-proteiner, som också är aktiva vid bildningen av tidiga endosomer, deltar i bildningen av hybridorganellerna. Då SNARE-proteinerna på de olika membranerna parat sig, frigörs  kalcium (Ca++) från hålighten och membranerna fusioneras. 

Lysosomer återbildas från hybridorganeller i en process där lysosomens innehåll ånyo förtätas. Efter detta är lysosomen fri att förena sig med nästa sena endosom.
Lysosomer kan tydligen dessutom förena sig med varandra.

Översätt bild: sen endosom; hybridorganell; lysosom

 

                   

 
 
Accessibility Feedback