fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Mikrober polku Bakterier polku Bakteriernas yttre byggnad
klass 1

sivusto123
Bakteriernas cellmembran
   
sivusto123
Bakteriernas cellvägg
   
sivusto123
Specialegenskaper i bakterier
   

Bakteriernas yttre byggnad

Cellmembran 
Cellmembranen utgör gränsen mellan cellens inre och omgivningen. Prokaryo-ternas cellmembran består av samma komponenter som eukaryoternas, dvs. fosfolipider, proteiner och vid dem fästa kolhydrater.
Cellmembranen har många uppgifter:
1. syntes av membrankomponenter
2. andning
3. avgivning av enzymer och toxiner
4. absorption av näring
I cellmembranen hos Gram-positiva bakterier förekommer s.k. mesosomer. En mesosom är en lamellär invagination (en invikning) av cellmembranen. Mesosomer bildas i samband med fördubblingen av DNA och vid avsöndring.
Översätt bild. GLYKOKALYX; CELLVÄGG; CELLMEMBRAN; FLAGELL

Cellvägg
Cellväggen är en stabil yttre struktur, som stöder cellen och skyddar den för osmotiskt tryck. I samband med celldelningen bildar cellväggen en mellanvägg (eng. septum) mellan de båda dottercellerna. 
Man indelar bakterierna i två huvudgrupper. Indelningen grundar sig på olika färgnings-egenskaper, som beror på olikheter i cellväggens struktur.
1. Cellväggen i Gram-positiva bakterier består huvudsakligen av peptidoglykaner och bl.a. teikonsyror.
2. I Gram-negativa bakterier har cellväggen ett tunnare peptidoglykanskikt och dessutom ett yttre membran, som innehåller bl.a. lipopolysackarider, som fungerar som endotoxiner.

Kapsel
Vissa bakterier har en s.k. tydlig kapsel ytterom cellväggen. Kapseln består av polysackarider. Kapseln är stadigt fästad vid cellväggen. Kapseln hjälper bakterierna att fästa vid  värdcellens yta och skyddar dem från värdcellens immunsystem.

Slemlager
Vissa bakterier producerar ett vattenlösligt slem på utsidan. Detta slem har betydelse för bakteriernas virulens. Slemmet är ganska löst fäst vid cellens yta och det består huvudsakligen av komplicerade polysackarider.

Glykokalyksi
Glykokalyx är en allmän beteckning för cellens yttre polysackarider. I fråga om bakterier kan glykokalyx bilda både slem och kapsel.

Flageller, fimbrier, hår
Flageller, fimbrier och hår är av betydelse för bakteriernas rörelser och vidfästning. Dessutom deltar de i överföringen av genetiskt material och är av betydelse för virulensen.
 

 
 
Accessibility Feedback