fi se
not available 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Stamceller

Med begreppet stamceller förstås odifferentierade celler, som har förmåga att dela sig och förmåga att differentiera till alla celltyper, som förekommer i en vuxen individ.

Dottercellerna till den befruktade totipotenta äggcellen (morula) kan differentiera till alla celltyper, som förekommer i den vuxna individen.
På blastocyststadiet differentieras den inre pluripotenta cellmassan till embryots tre cellager (endo-, ekto- och mesoderm).
Från de endodermala cellerna uppstår senare under utvecklingen:
1. epitelcellerna i matspjälkningskanalen,
2. epitelcellerna i andningsvägarna och lungorna.
Från de ektodermala cellerna uppstår:
1. nervcellerna 
2. hudens epitelceller.
Från de mesodermala cellerna uppstår bl.a.:
1. bindväven,
2. musklerna 
3. blodets celler. 


Typiskt för pluripotenta celler är att de är odifferentierade och att deras delningskapacitet är oändlig. Det är möjligt att isolera pluripotenta celler ur ett embryo på blastocyststadiet (embryonic stem cells, ES-celler) eller embryonala germceller ur ett 5-9 veckor gammalt foster (embryonic germ cells, EG-celler). Embryonala stamcellinjer (embryonic stem cell line, ES cell line) fås ur den inre cellmassans epiblastvävnad i 4-5 dagar gamla blastocyster. Dessa stamceller kan efter lämplig stimulus differentiera till vilken celltyp som helst i den vuxna individen (undantag är fosterhinnor och livmoder).

 

 
 
Accessibility Feedback