fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
Framsida polku Tillväxt polku Celldöd polku Apoptos polku Cellulära apoptossignaler
klass 1

sivusto123
Signalering
   
sivusto123
Mitokondrien
   
sivusto123
Fas-kuolonreseptorin aktivaatio
   
sivusto123
Mitokondriaalinen aktivaatio
   

Cellulära apoptossignaler

AKTIVERING UTIFRÅN

På cellens yta finns dödsdomäninnehållande receptorer (celldödsreceptorer), som förmedlar procaspasaktiverande signaler in i cellen. En sådan celldödsreceptor är Fas. När Fas-receptorproteinet binder till Fas-liganden på cellens utsida binds på cellens insida s.k. adaptorproteiner. Samtidigt går Fas-receptorerna ihop tre och tre och bildar en trimer. Adaptorproteinerna, som bundits till celldödsreceptorerna, binder vidare till procaspaser, som vidareaktiverar caspas efter caspas. Det bildas en caspaskaskad. Andra kända celldödsreceptorer är TNF och TRAIL-receptorerna. 

Till vänster i bilden ses celldödscereptorer (vita); till höger ses en ligand (liten grå) som binder till en trimer av celldödsreceptorer; signalen förs genom cellmembranet; nere till vänster binder procaspas (grön) till celldödsreceptorerna med hjälp av adaptorproteiner (grå); Procaspas aktiveras till caspas (rosa).
 


AKTIVERING INNIFRÅN

Cellstress eller skador på DNA kan starta apoptos innifrån. I detta fall spelar mitokondrierna en viktig roll. Mitokondrierna frisätter cytokrom c till cytoplasma. Cytokrom c är i normala fall beläget i mellanrummet mellan mitokondriernas två membraner och fungerar där som en del av elektrontransportkedjan. Det frisatta cytokrom c:et aktiverar apoptosen. Cytokrom c binds vid adaptorproteiner, som genast börjar aggregera. Adaptorproteinerna binder procaspaser, som vidareaktiverar varandra.

Bilden visar Cytokrom c (gul) som frisätts av mitokondrie, Cytokrom c binder till adaptorproteiner (grå); Procaspas (grön)binder till adatorproteiner; Procaspas aktiveras till caspas (rosa).

 
 
Accessibility Feedback