fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

Enzymerna

 

Typiskt för det metaboliska flödet i cellen är att olika enzymer katalyserar flera efter varandra följande reaktioner. Ett exempel på detta är bl.s. nedbrytningen av glukos till laktat i muskelcellerna eller aminosyrasyntesen i bakterier. I dessa kedjereaktioner utgör produkten av den första katalysen substrat för det följande enzymet.

 

Ett enzym, vanligen det första, i ett metaboliskt flöde katalyserar vanligen den långsammaste delreaktionen. Dessa enzym är av central betydelse för cellerna enär de bestämmer det metaboliska flödets hastighet. De kallas reglerande enzymer och har en struktur och funktion, som avviker från cellens andra enzymer. Deras katalytiska aktivitet förändras som en följd av vissa signaler, vilket leder till att cellens metaboliska nivå hela tiden svarar mot cellens behov.

De allosteriska enzymerna hör till denna kategori av reglerande enzymer. Med alloster reglering menar man en reglering, som sker genom att någon substans binder sig till enzymet och därigenom påverkar dess konformation så att reaktionen blir mer eller mindre gynnsam för substratet. Man talar om en positiv alloster resp. negativ alloster modulation. De vanligaste typerna är negativa modulatorer eller hämmare.

Kovalent modifiering förekommer också. Detta sker genom att en bit av enzymmolekylen "klipps av" genom en begränsad proteolys eller genom att en fosfatgrupp sätts på genom fosforylering. I bägge fallen fås en konformationsförändring, som påverkar enzymets katalytiska aktivitet. Reglering genom kovalent modifiering är en allt eller intet process medan alloster reglering är en finjustering.

Vid proteolytisk modifiering (begränsad proteolys) klyvs en s.k. aktiveringspeptid, ofta i den N-terminala ändan, bort från den inaktiva enzymmolekylen, som kallas proenzym eller prekursor. Kvar finns det aktiva enzymet som nu kan börja arbeta. I vissa fall täcker aktiveringspeptiden helt enkelt ezymets active site. Aktivering av enzymer genom begränsad proteolys förekommer bl.a. för pankreasenzymerna, som deltar i spjälkningen av födoämnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback