fi se
not available not available 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Tyrosiinikinaasireseptorin toiminta
   

Tyrosinkinasreceptorer

Tyrosinkinasreceptorerna består av tre delar:
1. en ligandbindande del på utsidan av cellen
2. en del som penetrerar cellmembranet
3. en tyrosinasaktiverande del på insidan av cellen.
Tyrosinaskinas har förmåga att fosforylera aminosyran tyrosin i andra proteiner och på så sätt påverka deras aktivitet.
Vid reaktionen använder tyrosinkinas fosfatgrupper från ATP, som därmed reduceras till ADP.

Tyrosinkinasreceptorer är ofta receptorer för tlllväxtfaktorer såsom t.ex. epidermal growth factor (EGF). När tillväxtfaktorn binds vid receptorn sker en konformations-förändring och receptordimerer bildas. Närliggande receptorers intracellulära delar fosforylerar varandra. Fosforyleringen ger bindningsställen för proteiner som ingår i signaleringskedjan.
Bildtext: Tillväxtfaktor; Tyrosinkinasreceptor; Signalkedja

Vid fosfotyrosinerna, som uppstår i och med fosforyleringen av tyrosinkinasreceptorn, binds proteiner som ofta innehåller SH2- och SH3-subenheter. SH2-subenheten svarar för receptorns bindning. SH3-subenheten svarar för att signalen förs vidare till nya proteiner. Ett exempel på sådana är DRB2, som fungerar som länk mellan receptorn och proteiner, som för signalen vidare t.ex RAS.

 

 
 
Accessibility Feedback