fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

sivusto123
Syntes av kolhydrater vid fotosyntes
   

Fotosystem

I cyanobakterier, alger och högre växter samarbetar två fotosystem (PSII och PSI). Elektronerna överförs från ett fotosystem till ett annat med hjälp av proteiner, som hör till elektrontransportkedjan. Elektroner från fotosystem II ersätter bristen på elektroner i fotosystem I. Elektronbristen i fotosystem II ersätts av elektroner, som uppstår vid spjälkningen av vatten. På samma gång uppstår väte och syre. Den lineära elektronrutten genom fotosystemserien kallas ibland Z-rutten. Detta till åtskillnad från den cykliska elektrorutten, som i vissa fall fungerar självständigt i fotosystem I. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronerna, som exiteras i  i fotosystem II reaktionscentrum (p680), överförs till feofytin, som är primär elektronmottagare i elektronkedjan.

Fotosysteemi II:n reaktiokeskuksesta (P680) virittyneet elektronit siirtyvät elektroninsiirtoketjun primaariselle elektronin vastaanottajalle, feofytiinille.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronerna överförs från den primära elektronmottagaren till fotosystem I via en elektrontransportkedja, i vilken ingår plastokinon, cytokrom b6f-förening och plastocyanin. På samma gång som elektronerna flyttar till en lägre energinivå i elektrontrasnsportkedjan bildas ATP genom s.k. fotofosforylering. Protongradienten, som behövs  för ATP-syntasets funktion, uppstår på två sätt:

1. genom att vatten sönderdelas, varvid protoner frigörs i thylakoidernas inre hålighet
2. på grund av att cytokrom b6f-föreningem pumpar protoner från stroman in i thylakoidernas inre.

Energi från ATP behövs i fotosyntesens andra fas, Calvins cykel, där koldioxidassimilationern sker.

 

Elektronit siirtyvät primaariselta elektronin vastaanottajalta fotosysteemi I:lle elektroninsiirtoketjun kautta, johon kuuluvat plastokinoni, kinoni, sytokromi b6f-yhdistymä ja plastosyaniini. Samalla kun elektronit siirtyvät elektroninsiirtoketjussa alemmalle energiatasolle, muodostuu ATP:tä fotofosforylaatioksi kutsutussa tapahtumassa. Tylakoidin kalvolla sijaitsevan ATP-syntaasin toimintaan tarvittava protonigradientti muodostuu kahdesta syystä: vettä hajottavan yhdistymän toimesta, jolloin protoneja vapautuu tylakoidin onteloon sekä sytokromi b6f-yhdistymän pumpatessa protoneja strooman puolelta tylakoidin sisätilaan. ATP:n energiaa tarvitaan fotosynteesin toisessa vaiheessa, Calvinin kierrossa, jossa hiilen assimilaatioreaktiot tapahtuvat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronerna från fotosystem II överförs via en elektrontransportkedja till reaktionscentrum i fotosystem I och ersätter den elektronbrist som uppstår då P700 exiteras. Reduktionsmedel, som uppstår då fotosystem I exitteras, reducerar ferredoxin, som via ferredoxin- NADP+-oxireduktas reducerar NADP+ till NADPH. NADPH förs till Calvins cykel, där det behövs som reduktionsmedel vid kolhydratsyntesen.

Fotosysteemi II:n luovuttamat elektronit siirtyvät elektroninsiirtoketjun kautta fotosysteemi I:n reaktiokeskukseen korvaten P700:n virittyessä syntyneen elektronivajeen. Fotosysteemi I:n virittyessä syntynyt pelkistin pelkistää ferredoksiinin, joka ferredoksiini-NADP+-oksidoreduktaasin kautta pelkistää NADP+:n NADPH:ksi. NADPH siirtyy Calvinin kiertoon, jossa sitä tarvitaan pelkistimeksi hiilihydraattien synteesissä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Accessibility Feedback