fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Könlig förökning, suvullinen periytyminen, sexual inheritance

Under meiosens första metafas (metafas I) rekombineras det maternella och det paternella kromosomala materialet. Kromosomerna fördubblas redan innan meiosen börjar.
I metafas I lägger sig de homologa kromosomerna intill varandra och bildar s.k. tetrader.
En tetrad består av fyra systerkromatider och hålls ihop av de två centromererna.
De fyra systerkromatiderna ligger mycket tätt intill varandra.
Här och där inträffar brott i DNA-kedjorna (crossing over) och vid dessa brottställen kan en "felaktig" sammansmältning ske, vilket leder till att DNA-kedjorna utbyter delar med varandra. Dessa brottställen kallas chiasmor. Detta fenomen kallas homolog rekombination.

Bilden (pilen) visar Meiosens förlopp: 1. profas med tetrad; Chiasma; 1. metafas; 2. metafas med utbyte av kromosomdelar; Dotterceller.


 

 
 
Accessibility Feedback