fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 3

sivusto123
Meiosen
   

Celldelning, solun jakautuminen, cell division

MEIOSEN

Meiosen består av två efter varandra följande kärn- och celldelningar, men endast en fördubbling av kromosomerna eller s.k. replikation.

Meiosen indelas i följande faser:

Profas I: Meiosens första profas är lång och komplicerad. Den kan t.o.m. räcka ända upp till månader och år. Man indelar Profas I i fem delar.

1. Leptoten. Under leptoten börjar man kunna särskilja kromosomerna som enskilda strängar.
2. Zygoten.  Under zygoten bildar de homologa kromosomerna par, dvs. de konjugerar.
3. Pakyten.   Under pakyten kondenceras kromosomerna och mellan de paternella och maternella kromatiderna sker ett utbyte av delar. En s.k. inre rekombination av genmaterial sker.
4. Diploten.  Under diploten förkortas kromosomerna ytterligare och chiasmor blir tydligt synliga i ljusmikroskop.
5. Diakines.  Under diakines avlägsnar sig kromosomerna från varandra, men de hålls fortfarande ihop vid chiasmorna. Nu upplöses kärnmembranen och kärnspolen bildas.

Metafas I:  Under metafas I placerar sig kromosomparen i cellens ekvatorialplan. Detta sker helt slumpvis och kallas kromosomernas rekombination.
Anafas I: De homologa kromosomerna lossnar från varandra och vandrar mot var sin pol på grund av att mikrotubulerna i spoltrådarna förkortas.
Telofas I: De homologa kromosomerna når var sin pol och cytokinesen kan börja.

Efter meiosens första delning har antalet kromosomer halverats och är nu haploit.

Interkines: Interkinesen är en kort mellanfas i meiosen, under vilken kromosomerna dekondenseras och systercentromererna differentieras. Ingen replikation av kromosomer sker. Centriolerna rör sig längs kärnmembranen mot motsatta poler.

Profas II: Kromosomerna förtjockas på nytt och lägger sig intill kärnmembranen. Kärnmembranen upplöses och kärnspolen bildas.
Metafas II: Kromosomerna lägger sig en och en i kärnspolens ekvatorialplan.
Anafas II: Dotterkromatiderna lossnar från varandra och vandrar till var sin pol.
Telofas II: Kärnspolen försvinner och nukleolen återuppstår. Kärnmembranen återbildas.
Cytokines II: Cytoplasmat delas mellan de fyra dottercellerna, som nu alla fyra har den haploida komosomuppsättningen.

 
 
Accessibility Feedback