fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Celldelning, solun jakautuminen, cell division

Mitosen indelas i sex faser:

1. Profas. Under denna fas fördubblas centrosomen (centrum = mitt; soma = kropp). De två centrosomerna vandrar till var sin pol i cellen. Arvsmassan, som fördubblats under interfasen, kondenceras till tjocka systerkromatider (= kromosomernas kondensation).
2. Prometafas. Detta är en snabb fas, under vilken kärnmembranen upplöses. Nu fäster kärnspolens spoltrådar från båda sidor vid centromererna, som förenar kromatiderna.
3. Metafas. Man ser nu tydligt att kromosomerna består av två kromatider. Alla kromosomer ligger nu mitt i cellen, i det s.k. ekvatorialplanet. Spoltrådarna håller dem på plats så att dottercentromererna ligger på var sin sida om detta plan.
4. Anafas. Nu lossnar systerkromatiderna från varandra och dras av spoltrådarna mot var sin pol.
5. Telofas. Systerkromatiderna har nu nått var sin pol. Kärnmembranen återuppstår och kromatidernas kondencering avtar (= kromosomernas dekondensation). Cytoplasmat delas mellan de två dottercellerna.
6. Cytokines. Nu bildas en ring bestående av aktin, som stryper cellen i två delar.

Filmen visar de 6 faserna efter varandra: Interfas, profas, metafas, anafas, telofas, cytokines
 
 
Accessibility Feedback