fi se
1 2 not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Schematisk bild av nefron
   
sivusto123
Glomerulus
   

Nefron, nefroni, nephron

I varje njure finns ca 1 miljon nefroner. Nerfonen är njurens funktionella enhet. I den bildas urin. En nefron består av följande delar:
1. kapillärnystan (glomerulus)
2. Bowmans kapsel, som omger glomerulus
3. proximal tubulus
4. Henles slynga
5. distal tubulus
6. samlingsrör

Glomerulus och Bowmans kapsel bildar tillsammans en s.k. njurkropp. I njurkroppen bildas primärurin. Primärurinen är utspädd och bör koncentreras eller återabsorberas. Återabsorptionen sker i rör- eller tubulussystemet dvs. i proximala tubulus, Henles slynga och distala tubulus. Tubulussystemet omformar varje dygn c:a 180 liter primärurin till c:a en-två liter färdig s.k. sekundär urin. I proximala tubulus återupptas många olika ämnen. I Henles slynga återabsorberas mycket vatten. Via distal tubulus förs urinen till samlingsrören. Också i distal tubulus och samlingsrören regleras urinens vatten och elektrolytbalans.

 
 
Accessibility Feedback