fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 1

Bildning av de första somiterna

På båda sidor om och tätt intill ryggsträngen förtätas det s.k. paraxiala mesodermet till längsgående balkar, som i början av den 3. veckan börjar bilda somiter i rad efter varandra. Dessa segment kallas somitomerer och uppkommer först i huvudändan. De består av mesodermala celler, som arrangerats i spiral runt ett mittparti. Inom huvudområdet bildar somiterna tillsammans med neuralplattan s.k. neuromerer. Från neuromererna utvecklas huvudets mesenkym. I början urskiljer man fram- (pros-), mellan- (dien-), mitt- (mes-), och bakhjärnorna (metencefalon). Senare sker en uppdelning i mindre enheter.                 

Från bakhjärnan bakåt organiseras somitomererna till primära somiter, som snabbt ökar i antal. Till slut är de 42-44 stycken. 4 finns i bakhjärnan, 8 i halsen, 12 i bröstkorgen, 5 i ländryggen och 8-10 i svanspartiet. Den första av bakhjärnans somiter och de 5-7 sista i svanspartiet försvinner senare. De kvarvarande bildar ryggraden. Med hjälp av antalet somiter är det möjligt att bestämma fostrets ålder ganska noggrant.

Bilden visar: Till vänster fostrets ålder (dagar); till höger antal somiter.


 
 
Accessibility Feedback