fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
klass 2

Andra veckan

Äggledaren och livmodern avger tillväxtfaktorer och andra lösliga, bioaktiva ämnen, som reglerar embryots utveckling under dess färd från äggledaren mot livmoderns slemhinna. I detta skede omger zona pellucida äggcellen och dess receptorer. När zona pellucida lossnar kommer nya receptorer i dagen. Med hjälp av dessa receptorer utvecklas en s.k. juxtakrin signalering mellan proteinerna i livmoderslemhinnans celler och embryots celler.
Juxtakrin (L. juxta = intill, nära; Gr. krinein = att söderdela, avsöndra).

Förloppet är följande:
1. blastocysten tränger genom epitelet och in i livmoderslemhinnan 
2. den vidrör basalmembranen och det underliggande intercellulära materialet
3. nu fäster sig trofoblasterna vid livmoderslemhinnans vägg
4. detta sker via integriner
5. integrinerna känner igen laminin och fibronektin i det intercellulära materialet och binder till dessa molekyler.


Bilden visar:
Zona pellucida (blå ring).
Zona pellucida lossnar (blå pil).
Parakrin signalering (grön pil) från celler i äggledaren. Embryot svävar ännu fritt.
Nya receptorer blir synliga (brun pil). Äggcellen fäster vid livmodens slemhinna.
Integriner kommer till ytan (ljuslila pil). Äggcellen fäster vid det intercellulära materialet.
Juxtakrin signalering.
Apoptos i livmoderslemhinnan.


 
 
Accessibility Feedback