fi se
1 not available not available
www.solunetti.fi
klass 1

sivusto123
Testikel i ett foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (råtta)
   
sivusto123
Ovarium i foster (människa)
   
sivusto123
Testiklarnas vandring neråt
   

Gonadernas utveckling

De somatiska strukturerna i testiklar och ovarier utvecklas intill mesonefros och delvis som en del av denna. Den potentiellt dimorfa eller bisexuella könskammen uppstår på mesonefros yta under vecka 4. Under vecka 6 börjar en differentiering i könlig riktning synas i könskammen. Testiklarnas Sertoliceller stänger in könsceller i långa testessträngar (eng. testis cords), som omges av en enhetlig basalmembran och av myoida celler (glatta muskelceller). De mitotiskt aktiva spermatogonierna ökar i antal under veckorna 6 och 9 från 3000 till 30 000. Under den tredje trimestern ökar antalet till ca 20 miljoner. I testiklarna förhindrar Sertolicellerna meiosen att starta före puberteten.

I motsats till situationen i testiklarna bibehåller de honliga könskammarnas oenhetliga nätverk kontakten med ytepitelet. I testes bryter Tunica albunigea (tunica albuginea testicularis), som består av glatt muskulatur och bindväv, av förbindelsen med ytpeitelet. Man tror att mesonefros i honorna avsöndrar en faktor som stimulerar meiosen. Detta leder till att oogonerna når meiosen första profasstadium (eng. dictyate phase) under vecka 18. Endast en bråkdel av de oocyter, som stannat upp i detta stadium, finns kvar vid puberteten. Oocyterna i de primordiala folliklarna omges att ett lager granulosaceller. 

Den strukturella utvecklingen i testikel (a) och ovarium (b) i ett människofoster under vecka 7.

1 = testessträngar, med Sertoliceller som stängt in spermatogonier. Strängarna omges av en enhetlig basalmembran.
2 = rete testes, som bildas av testessträngar och mesonefrostubuler. 
3 = Wolffs gång, som utvecklas till bl.a. bitestikel.
TA = tunica albuginea testis bildas av celler i mellanmesodermet, vilka differentierar till bindvävsceller och glatta muskelceller.

4 = ovariumet saknar kanalsystem. Epiteliala granulosaceller omger redan på ett tidigt stadium de enskilda oogonierna och bildar de primordiala folliklarna. Största delen av de primordiala folliklarna vandrar till ovariets yta.
5 = på grund av att androgener saknas förkrymper mesonefrostubulerna och -gångarna i flickfoster.
6 = på grund av att ovariet inte producerar anti-Müllers hormon, så fortsätter utvecklingen av paramesonefrosgångarna till bl.a. äggledare.

 

 
 
Accessibility Feedback