fi se
1 2 3
www.solunetti.fi
polku Befruktningen
klass 1

Befruktningen, hedelmöittyminen, fertilization

Vid befruktningen sammansmälter mannens spermie med kvinnans äggcell och bildar därmed en befruktad äggcell, en s.k. zygot. I befruktningens första skede fäster sig spermien vid äggcellens yta. Spermierna är inte befruktningsdugliga genast efter ejakulationen. De blir kompetenta att befrukta först sedan de påverkats av sekret från slemhinnorna i gångarna i kvinnans könsorgan. Denna förvandling av spermierna från "odugliga till dugliga" kallas kapacitation.

Vid kapacitationen frigörs proteiner i sädesvätskan. Dessutom omorganiseras proteinerna och lipiderna i spermiernas cellmembran. Serum albumin avlägsnar kolesterol från cellmembranen, vilket verkar spela en viktig roll vid den tidiga signaleringen i samband med kapacitationen.

I sädesvätskan finns substanser, som befrämjar kapacitionen, såsom adenosin, kalcitonin och angiotensin II. Betydelsefulla faktorer för förmedlingen av signaler vid kapacitationen är synbarligen en höjning av den intracellulära kalciumnivån och nivån av cykliskt AMP samt en sänkning av pH. Det cykliska AMP:et aktiverar ett proteinkinas, som ökar tyrosinkinasenzymets (PTK) aktivitet. Samtidigt förhindras fosfatasernas aktivitet, vilket leder till en ökning av proteinernas fosforylering.

Bilden visar:
Siittiön solukalvo = Spermiernas cellmembran
Albumiini = Albumin
Albumiini-Kol = Albumin-Kol
Kolesterolin poisto = Kolesterol avlägsnas
Adenylaattisyklaasi = Adenylatcyklas
Hyperpolarisaatio = Hyperpolarisation
KAPASITAATIO = KAPACITATION
Proteiinien tyrosiinin fosforylaation = Fosforylering av tyrosin i proteiner 


 
 
Accessibility Feedback