not available not available
not available not available not available
www.solunetti.fi
bild

sivusto123
Abort, översikt
   
sivusto123
Abort, 40x
   
sivusto123
Abort, 100x, A
   
sivusto123
Abort, 100x, B
   
sivusto123
Abort, 400x
   
sivusto123
Istukka
   

Abort

Den fetala placentans villi bekläs av ett tvåskiktat trofoblastepitel. Basalt ligger cytotrofoblastlagret (svart pilspets) med tydliga gränser mellan cellerna. Det yttre skiktet består av syncytiotrofoblaster (vit pilspets). I detta lager syns inga cellgränser. Syncytiala jätteceller lossnar och hamnar ut i området mellan villi (ring). Villus stromat består av lucker mesenkymal bindväv med få celler (*). Fetala blodkärl ses i villus stroma. Deras röda blodkroppar har kärna (pil).
400x, H&E.


 
 
Accessibility Feedback